جناب آقای شایقان - مسئول پایه نهم   
     
 
جناب آقای اکبری - مسئول پایه هفتم    
     
 
جناب اقای شریفی - روابط عمومی  
     
 
جناب آقای ملازاده - معاون اجرایی   
     
 
جناب آقای محمدپور - مسئول پایه هشتم