کشف استعدادها - جناب آقای دکتر شکوری - قسمت اول  
     
 
کشف استعداد ها - جناب آقای دکتر شکوری - قسمت 2  
     
 
هدایت تحصیلی - دکتر غروی  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمت1  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمت 2  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمن4  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمت 3