دبیران مجتمع آموزشی نیک اندیشان  
 
                                                               
 
                جناب آقای ببری                                                 جناب آقای اکبری                                               جناب آقای اردستانی
                 دبیر درس دینی                                                    دبیر درس ریاضی                                                 دبیر درس فیزیک
 
 
 
 
 

    
             230                                    
  
                   جناب آقای حسین زاده                                جناب آقای حشمت الواعظین                                       جناب آقای رضافر
               دبیر درس زیست شناسی                                    دبیر درس هندسه                                                     دبیر درس ادبیات
 
 
 
 
 
                                                    
 
                       
                      جناب آقای حقی                                                   جناب صلحی                                                       جناب لسانی
                      دبیر درس زبان                                               دبیر درس فیزیک                                               دبیر درس رباتیک
 
 
 
 
                              
 
                    جناب آقای دیداری                                                   جناب سیاح                                                       جناب نامور
               دبیر درس ریاضی و حسابان                                       دبیر درس حسابان                              دبیر دروس تخصصی  رشته انسانی
  
 
 
 
                               
 
 
                        جناب آقای زارعی                                               جناب کرم نیا                                                  جناب کهن دل
                       دبیر درس ریاضی                                                 دبیردرس شیمی                                            دبیر درس شیمی
 
 
                      
 
         
             جناب آقای محمدپور                                                جناب آقای ایزدی
                دبیر درس عربی                                                    دبیر درس علوم